image banner
GIỚI THIỆU CHUNG

Anh-tin-bai

Thông tin chung:

1- Tên đơn vị:  SỞ Y TẾ TỈNH LONG AN

2- Trụ sở: 70 Nguyễn Đình Chiểu Phường 1 TP Tân An tỉnh Long An

3- Điện thọai: 072 3826 407  Fax:   072 3824 161      

4- Cơ quan chủ quản:  Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An

5- Email:  syt@longan.gov.vn

6- Website: syt.longan.gov.vn              

7- Mã số thuế:  1100153347-0                    

Lãnh đạo Sở:

Giám đốc :  BS CKII Huỳnh Minh Phúc

Phó Giám đốc: BS CKII Bùi Quốc Dũng 

Phó Giám đốc: BS CKII Mai Văn Dũng 

Phó Giám đốc: BS CKII Mai Thanh Tùng

Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:

1- Lãnh đạo Sở Y tế:

a) Sở Y tế có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở Y tế là người đứng đầu Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

c) Phó Giám đốc Sở Y tế là người giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở Y tế vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở Y tế được Giám đốc Sở Y tế ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chức danh được Bộ Y tế ban hành và theo quy định của pháp luật. Phó Giám đốc sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

đ) Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;

e) Giám đốc Sở Y tế quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế

- Phòng Tổ chức – Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Nghiệp vụ;

- Thanh tra Sở.

b) Các cơ quan trực thuộc Sở Y tế

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

c) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế

- Lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

-  Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, gồm:

+ Bệnh viện Phổi Long An;

+ Bệnh viện Tâm thần Long An;

+ Bệnh viện Y học cổ truyền Long An;

+ Bệnh viện Đa khoa Long An;

+ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc;

+ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười;

+ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hậu Nghĩa;

-  Lĩnh vực Pháp y: Trung tâm Pháp y.

-  Lĩnh vực Giám định Y khoa: Trung tâm Giám định Y khoa.

-  Lĩnh vực đào tạo: Trường Trung cấp Y tế Long An.

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố đa chức năng (có giường bệnh), gồm:

+ Trung tâm Y tế huyện Bến Lức;

+ Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa;

+ Trung tâm Y tế huyện Đức Huệ;

+ Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa;

+ Trung tâm Y tế huyện Mộc Hóa;

+ Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng;

+ Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng;

+ Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ;

+ Trung tâm Y tế huyện Châu Thành;

+ Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh;

Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh cơ sở 2 là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh ;

+ Trung tâm Y tế huyện Cần Đước;

 Trung tâm Y tế huyện Cần Đước cơ sở 2 là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Cần Đước.

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố đa chức năng (không có giường bệnh), gồm:

+ Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc;

+ Trung tâm Y tế huyện Đức Hòa;

+ Trung tâm Y tế thị xã Kiến Tường;

+ Trung tâm Y tế thành phố Tân An.

Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ vào đặc điểm và yêu cầu thực tế của tỉnh, việc sáp nhập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Biên chế

a) Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Y tế được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt;

b) Việc tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức của Sở Y tế phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật;

c) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng phòng và tương đương của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

 

CỤC THỐNG KÊ LONG AN

Số 30D - Sương Nguyệt Anh - Phường 2 - Thành phố Tân An - Tỉnh Long An

Điện thoại: 0272.3826.494 - Fax: 0272.3825.258

Website: cucthongke.longan.gov.vn

Email: longan@gso.gov.vn

Cục trưởng: Nguyễn Văn Chuẩn  

 Điện thoại: 0272.3826.693  Di động: 0909.691.501   Email: nvchuanlan@gso.gov.vn

Phó Cục trưởng: Phùng Hữu Thinh

Điện thoại: 0272.3822.396  Di động: 0909.377.005   Email: phthinhlan@gso.gov.vn

Phó Cục trưởng: Nguyễn Tuấn Khanh

Điện thoại: 0272.3820.916  Di động: 0919.775.256   Email: ntkhanhlan@gso.gov.vn

Thông báo
 image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1